top of page

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op al onze overéénkomsten, ook navolgende en/of mondelinge , met onze klanten.

 2. Alle verbintenissen worden hoofdelijk en ondeelbaar aangegaan door de opdrachtgevers.

 3. Enkel een door ons geschreven uitdrukkelijke afwijking bindt ons en zal voorrang hebben op onze algemene voorwaarden.

 4. De klant wordt geacht in te stemmen met de inhoud van onze berichten, facturen en deze algemene voorwaarden, en de klant wordt geacht te verzaken aan elke betwisting, als hij niet met een behoorlijk gemotiveerde aangetekende brief reageert binnen de drie werkdagen na datum van onze berichten, ook deze per brief of E-mail verstuurd.

 5. Wij behouden ons het recht voor om werken geheel of gedeeltelijk in onder-aanneming te laten uitvoeren. De garantie voor werken in onder-aanneming beperkt zich tot de garantie die Semaco Concepts krijgt van deze onderaannemers.

 6. De door ons gemaakte ontwerpen, plannen en renders/tekeningen blijven eigendom van Semaco Concepts. Bij niet bestelling houdt  Semaco Concepts zich het recht voor  een factuur te sturen  voor de gemaakte ontwerpen, plannen en renders en dit voor een minimum bedrag van 1250 euro.

 7. Door het loutere feit van de bestelling erkent de klant in kennis gesteld te zijn van de kenmerken ; hoedanigheid en mogelijkheden van de koopwaar. Hij verklaart deze te aanvaarden. De klant ontlaat de verkoper van welk danige aansprakelijkheid voor gebreken van de koopwaar, zichtbaar en onzichtbaar. De klant erkent dat geïmpregneerd hout tot 1% kan krimpen in de lengte en tot 10% kan krimpen in breedte en dikte.

 8. De 3D voorstelling is enkel een visuele voorstelling van de te bouwen constructie. Eventuele afwijkingen van deze 3D voorstelling zijn te rechtvaardigen omwille van constructieve en/of bouwkundige elementen.

 9. Het is de opdracht van de klant om voor de nodige vergunningen te zorgen. Bij het ondertekenen van het contract wordt er vanuit gegaan dat de klant de nodige vergunningen heeft of zich ingelicht heeft over de bouwvoorwaarden. Het niet kunnen uitvoeren van de werken ten gevolge van het ontbreken van de nodige vergunningen geeft geen automatische verbreking van het contract tot gevolg en wordt beschouwd als een contractuele wanprestatie van de klant.

 10. Wij behouden ons het recht voor , ook tijdens de uitvoering van de bestelling , waarborgen tot betaling van de klant te eisen. Gebrek aan tijdige waarborg/voorschot geeft ons het recht al onze verbintenissen te schorsen of te annuleren zonder tussenkomst van de rechter met een aangetekende brief, zonder dat de klant schadevergoeding zal eisen, en onverminderd ons recht op schadevergoeding.

 11. Alle facturen zijn contant te betalen binnen de 7 dagen te Heule zonder korting. In geval van laattijdige betaling is van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, een intrest verschuldigd zoals bepaald in toepassing van de Wet ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties voor handelaren of de wettelijke intrest voor particulieren. Bovendien zal het bedrag der factuur eveneens van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling verhoogd worden met 12 % en met een minimum van 50 euro en een maximum van 2.500 euro.

 12. De verkochte of geleverde goederen, ook als ze bewerkt werden, worden enkel eigendom van de klant na volledige betaling van de prijs ,intresten ,schade en kosten. Eens de goederen geleverd zijn, zelfs bij de opdrachtnemer van de klant, draagt de klant alle risico’s ervan, ook voor het tenietgaan van het werk. De goederen blijven roerend. Bij wanbetaling hebben wij het recht de geleverde producten zonder tussenkomst van de rechtbank terug te nemen. De klant en zijn opdrachtnemer geven bij deze daartoe toestemming tot het betreden van de plaatsen waar de goederen zich bevinden.

 13. Onze leveringstermijnen zijn slechts benaderend. Zij nemen slechts een aanvang na vervulling van de betalingsvoorwaarden en nadat wij in het bezit zijn van alle nodige inlichtingen voor het uitvoeren van de bestelling.

 14. De klant verzaakt aan aanspraak op schadevergoeding of ontbinding wegens overschrijding van de levertermijn.

 15. Garanties beperken zich tot het herstellen of vervangen van het product. Geen enkele andere kost, schadeloosstelling of gevolgkost kan ten laste van Semaco  Concepts bvba gelegd worden. De herplaatsingskosten ( werk en verplaatsing) vallen altijd ten laste van de klant.

 16. Als wij door de rechtbank aansprakelijk geacht worden voor bewezen schade veroorzaakt door vertraging dan zal dit beperkt blijven tot maximum 0.5 % van het bedrag van de bestelling per volledige achterstallige week vanaf de derde week na leverdatum, met een maximum van 5 % van het bedrag van de bestelling.

 17. De klant staat in voor de beveiliging en/of verzekering tegen verlies en/of beschadiging door vreemde oorzaak, diefstal door derden en/of schade door uitvoering van onze werken en ontslaat ons van aansprakelijkheid dienaangaande zodra wij de goederen geleverd of geplaatst hebben.

 18. Als het contract ten gevolge van contractuele wanprestatie van de klant ontbonden wordt en als de onderdelen door ons nog niet besteld zijn en de werken nog niet aangevat zijn zal de klant 15% van het bedrag van de bestelling verschuldigd zijn; maar als de onderdelen door ons al besteld zijn zal de klant 100% van onze verkoopprijs voor de onderdelen en 30% op de niet door ons uitgevoerde werken verschuldigd zijn; telkens als onverminderbare forfaitair overeengekomen schadevergoeding, benevens de door ons bewezen verloren uitgaven.

 19. Voor alle betwistingen zijn allen de Belgische rechtbanken , in eerste aanleg te Kortrijk of de Vrederechter van Kortrijk bevoegd.

 20. Het toepassen van het verlaagd Btw tarief van 6 % valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de bouwheer  en niet van Semaco Concepts. Indien nadien blijkt (bij eventuele controle)  dat het tarief van 6 % niet van toepassing was , moet het verschil betaald worden door de bouwheer.

bottom of page